Zaznacz stronę

Każda zielona szkoła, jak i inne wyjazdy szkolne i wycieczki, potrzebuje regulaminu. Dobrze skonstruowany regulamin zielonej szkoły to gwarancja prawnego bezpieczeństwa i pomoc w zachowaniu zimnej krwi podczas niespodziewanych sytuacji. Podpowiadamy, jak samodzielnie stworzyć funkcjonalny regulamin zielonej szkoły oraz prezentujemy gotowy wzór regulaminu do pobrania i uzupełnienia.

Jak napisać regulamin zielonej szkoły?

Chcąc napisać samodzielnie regulamin zielonej szkoły, należy przede wszystkim znać przepisy prawne dotyczące zielonej szkoły. Ich znajomość umożliwi Ci wybór odpowiedniego terminu wyjazdu (zielona szkoła nie może odbyć się np. w trakcie zimowych ferii czy letnich wakacji) czy dobór liczby opiekunów o odpowiednich kwalifikacjach. Dowiedz się także, jak przygotować zieloną szkołę krok po kroku – od czego zacząć pracę nad organizacją zielonej szkoły, jakie dokumenty przygotować, gdzie zgłosić wyjazd oraz jak go zamknąć i rozliczyć. O tym wszystkim – o regulacjach związanych z zieloną szkołą, przepisach prawnych i kwestiach organizacyjnych piszemy na naszej stronie.

Regulamin  zielonej szkoły – jeden z obowiązkowych dokumentów wyjazdu

Regulamin to nie jedyny dokument, który musisz przygotować organizując zieloną szkołę. Inne wymagane dokumenty to:

 • lista uczestników zielonej szkoły wraz z podstawowymi informacjami;
 • lista opiekunów zielonej szkoły z ich podpisami i deklaracją oraz lista zadań opiekunów (to dwa osobne dokumenty);
 • karta wycieczki;
 • harmonogram zielonej szkoły;
 • informacja dla rodziców;
 • zgoda rodziców na wyjazd;
 • pismo do kuratorium informujące o wyjeździe;
 • zbiór aktualnie obowiązujących przepisów.

Co powinien zawierać regulamin zielonej szkoły?

Przejdźmy do tego, jakie elementy powinien zawierać dobrze skonstruowany regulamin zielonej szkoły.

 1. Zapisy ogólne dot.: daty i miejsca odbywania się zielonej szkoły, momentu od i do którego regulamin wyjazdu obowiązuje uczestników wyjazdy, ogólnych zasad zachowania uczniów, informacji na temat tego, kto sprawuje nad uczestnikami zielonej szkoły opiekę.
 2. Zapisy dot. zachowania uczestników wyjazdu podczas podróży do miejsca noclegu (np. podczas podróży autokarem).
 3. Zapisy dot. zachowania uczestników zielonej szkoły w czasie postoju.
 4. Zapisy dot. zachowania uczestników zielonej szkoły w czasie przebywania w ośrodku (warto poruszyć moment zakwaterowania i opuszczania ośrodka, kwestie związane z prawami uczestników, obowiązkami i zakazami).
 5. Zapisy dot. zachowania uczestników zielonej szkoły w czasie trwania zajęć (prawa, obowiązki, zakazy).
 6. Zapisy dot. opieki zdrowotnej uczestników.
 7. Zapisy dot. nagród i kar obowiązujących podczas wyjazdu.
 8. Zapisy końcowe.
 9. Miejsce na podpis rodzica/opiekuna ucznia i samego ucznia.

Pamiętaj, że w zasadach organizacji wyjazdu zielonej szkoły nie musisz zawierać absolutnie wszystkich informacji związanych z wyjazdem, jak np. przebieg zajęć, szczegółowy harmonogram wyjazdu czy informacje o obowiązkowym wyposażeniu ucznia podczas wyjazdu – służą do tego inne dokumenty, które wymieniliśmy we wcześniejszej sekcji tekstu. Regulamin przede wszystkim zawiera prawa, obowiązki i zakazy obowiązujące uczestników i służy do tego, aby regulować zasady obowiązujące w trakcie wyjazdu, a w sytuacji koniecznej umożliwiać wyciąganie konsekwencji – czy to w stosunku do uczestników, czy też opiekunów wyjazdu. Pamiętaj także, że musi być kompatybilny z innymi dokumentami – zarówno tymi, które tworzysz dla wyjazdu, jak i zewnętrznymi zapisami, np. z regulaminem ośrodka (nie możesz np. ustawić ciszy nocnej na późniejszą godzinę niż ta zapisana w regulaminie ośrodka).

Regulamin zielonej szkoły – wzór do pobrania

Oto uniwersalny wzór regulaminu zielonej szkoły, który możesz skopiować i wykorzystać podczas organizacji wyjazdu. Pamiętaj, aby uzupełnić takie dane, jak daty, godziny, miejsca czy nazwiska (elementy te zapisano wielkimi literami).

 

Regulamin zielonej szkoły obowiązujący jej uczestników

ORGANIZATOR (NAZWA SZKOŁY)

 

 1. Regulamin dotyczy uczestników wyjazdu typu zielona szkoła odbywającego się od DATA do DATA. Uczestnikami są uczniowie i uczennice NAZWA SZKOŁY wpisani na listę uczestników wyjazdu. Opiekunowie wyjazdu zostali wyszczególnieni na liście opiekunów wyjazdu.
 2. Zapisy ogólne dotyczące zachowania uczestników zielonej szkoły. Uczestnicy zobowiązują się do następujących postaw i zachowań:
  1. nie śmiecą;
  2. nie niszczą;
  3. szanują innych uczestników wyjazdu, opiekunów, pracowników ośrodka, kierowców, przewodników;
  4. nie używają zwrotów uznanych powszechnie za wulgarne i niestosowne;
  5. zachowują ciszę w miejscach, w których jest to wymagane lub oczekiwane (miejsca kultu, las, rezerwaty przyrody, muzea);
  6. każdorazowo problemy zgłaszają któremuś z opiekunów zielonej szkoły;
  7. przestrzegają ogólnych zasad bezpieczeństwa przez cały okres trwania wyjazdu;
  8. wykonują polecenia opiekunów, chyba że są one sprzeczne z zapisami tego regulaminu, przepisami prawa lub ogólnymi zasadami bezpiecznego zachowania;
  9. nie oddalają się od grupy i opiekunów.
 3. Zapisy dotyczące podróży autokarem.
  1. Wsiadanie i wysiadanie do pojazdów może odbywać się jedynie podczas postoju.
  2. Wsiadanie i wysiadanie odbywa się jedynie na polecenie opiekuna. W jego trakcie uczestnicy zachowują się spokojnie i kulturalnie.
  3. Pojazd można opuścić jedynie za zgodą opiekuna.
  4. W czasie jazdy nie pozwala się na:
   1. wychylanie się czy wystawianie rąk przez okna pojazdu;
   2. wyrzucanie z pojazdu przedmiotów, np. śmieci;
   3. chodzenie po autokarze;
   4. stawanie na siedzeniach;
   5. hałasowanie;
   6. otwieranie drzwi;
   7. klęczenie na siedzeniach w kierunku odwrotnym do jazdy autokaru.
  5. Uczestnicy przez cały czas poruszania się pojazdu muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, jeśli w takowe wyposażony jest pojazd. Jedyny wyjątek następuje na wyraźne polecenie opiekuna.
 4. Zapisy dotyczące zachowania uczestników zielonej szkoły w czasie postoju.
  1. Uczeń nie oddala się od autokaru, chyba że na polecenie opiekuna lub po uzyskaniu jego zgody.
  2. Po powrocie zgłasza się natychmiast do opiekuna.
  3. Podczas postoju opiekunowie informują o możliwych czynnościach (skorzystanie z toalety, z restauracji/baru, sklepiku). Określają zakres poruszania się uczestników w kontekście terenu oraz czasu.
 5. Zapisy dotyczące zachowania uczestników zielonej szkoły w czasie przebywania w ośrodku.
  1. Zakwaterowanie:
   1. Uczniowie dobierają pokoje i współlokatorów samodzielnie, chyba że inaczej zadecyduje opiekun.
   2. Uczniowie odbywają zakwaterowanie po przyjeździe do ośrodka w godzinach zapowiedzianych przez opiekuna.
   3. Uczniowie mają obowiązek zapoznania się z regulaminem wewnętrznym ośrodka i bezwzględnego przestrzegania go.
   4. Uczniowie podczas zakwaterowania muszą sprawdzić stan pokoju i wyposażenia i zgłosić opiekunom wyjazdu wszelkie braki oraz usterki.
   5. Opiekunowie nie odpowiadają za cenne przedmioty pozostawione przez uczniów w pokoju; nie przechowują ich także w swoim pokoju.
   6. Fakt kradzieży lub zgubienia rzeczy uczniowie zgłaszają natychmiast opiekunowi.
  2. Przebywanie w ośrodku:
  1. Cisza nocna trwa od godziny XXX do godziny XXX.
  2. Uczniowie mają zapewnione 8 godzin snu.
  3. Uczniowie mają zapewnione min. 3 posiłki, w tym jeden ciepły oraz odpowiednia ilość czasu i warunki wymagane do jego spożycia.
  4. Uczniowie mają prawo do prywatności.
  5. Uczniowie mają prawo do kontaktu z rodzicami w wyznaczonych do tego porach.
  6. Uczniowie są zobowiązani do:
   1. stosowania się do harmonogramu zajęć;
   2. stosowania się do regulaminu ośrodka;
   3. utrzymywaniu porządku w zajmowanych przez nich pokojach;
   4. punktualności;
   5. używania sprzętów w ośrodkach zgodnie z ich przeznaczeniem;
   6. dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych.
  7. Uczniowie nie mogą:
   1. niszczyć wyposażenia ośrodka;
   2. narażać zdrowia i życia swoje i innych;
   3. korzystać ze sprzętów bez zgody, jeśli ta jest wymagana;
   4. opuszczać terenu ośrodka bez zgody opiekunów;
   5. zachowywać się głośno;
   6. wychylać się przez balkony, poręcze i okna.
 1. Opuszczanie ośrodka:
 1. Uczniowie pozostawiają pokoje czyste i posprzątane.
 2. Za wszelkie zniszczenia dokonane przez uczniów materialnie odpowiada ich opiekunowie/rodzice.
 1. Zapisy dotyczące zachowania uczestników zielonej szkoły w czasie trwania zajęć.
 1. Obowiązki uczestnika wyjazdu:
  1. Posiadanie podczas wyjazdu elementów ubioru wyszczególnionych w liście przekazanej rodzicom/opiekunom przed wyjazdem (np. odpowiednie obuwie, płaszcz przeciwdeszczowy, czapka z daszkiem).
  2. Słuchanie poleceń opiekunów wyjazdu.
  3. Nie oddalanie się od grupy.
  4. Poruszanie się jedynie w miejscach wyznaczonych uprzednio przez opiekuna.
  5. Zachowywanie się odpowiednio do miejsc, w których się znajduje (np. rezerwat przyrody, muzeum, ośrodek kultu religijnego).
  6. Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.
 2. Prawa uczestnika wyjazdu:
  1. Do otrzymywania ocen z przedmiotów przerabianych podczas zielonej szkoły.
  2. Do wykazywania się swoją wiedzę i swoimi umiejętnościami.
  3. Do otrzymania materiałów dydaktycznych i jasnych wskazówek co do zlecanych uczniowi zadań.
 3. Zakazy dotyczące uczestnika wyjazdu:
  1. Uczeń nie oddala się od grupy bez wiedzy i zgody opiekuna.
  2. Uczeń nie wchodzi do wody bez wiedzy i zgody opiekuna.
  3. Uczeń nie niszczy elementów przyrody.
  4. Uczeń nie spożywa rzeczy do tego nieprzeznaczonych jak np. dzikie owoce leśne.
  5. Uczeń nie płoszy zwierzyny leśnej.
  6. Uczeń nie zachowuje się w hałaśliwy sposób.
  7. Uczeń nie przeszkadza innym w nauce.

VII. Zapisy dotyczące opieki zdrowotnej uczestników.

 1. Uczestnik ma prawo do opieki zdrowotnej i wsparcia ze strony opiekunów w trudnych sytuacjach. Powinny być one niezwłocznie zgłaszane przez ucznia opiekunowi.

VIII. Zapisy dotyczące nagród i kar obowiązujących podczas wyjazdu.

 1. Za przestrzeganie zasad wyjazdu, odpowiednią postawę i odpowiednie wyniki w nauce, uczeń ma prawo do otrzymania:
  1. pochwały ustnej;
  2. oceny.
 2. Za nieprzestrzeganie zasad wyjazdu, nieodpowiednią postawę i słabe wyniki w nauce, uczeń może zostać ukarany:
  1. ustną naganą;
  2. pisemną naganą;
  3. specjalnym nadzorem opiekuna;
  4. przeniesieniem do innego pokoju;
  5. adekwatną oceną;
  6. ograniczeniem swoich praw określanych przez ten regulamin podczas wyjazdu;
  7. w szczególnych sytuacjach usunięciem z wyjazdu poprzez wezwanie rodziców/opiekunów do wcześniejszego, samodzielnego odebrania ucznia z zielonej szkoły na ich własnych koszt bez zwrotu niewykorzystanej części opłaty.
 1. Zapisy końcowe.
 1. Podczas zielonej szkoły uczniów obowiązują zasady oceniania przedmiotowego.
 2. Regulamin ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz stworzenie optymalnych warunków do nauki i odpoczynku.

 

Podpis rodzica/opiekuna

Podpis ucznia